سخن روز

امام مهدى عليه السلام :دختر رسول خدا (فاطمه) براى من سرمشقى نيكو است .****من مايه امان اهل زمينم ؛ چنان كه ستارگان مايه امان اهل آسمان اند

  

 

1 -  باید توجه داشت كه اصولاً عبور جریان برق از بدن انسان خطرناك است. اغلب یكی از سیم های برق را در مركز تولید برق به زمین وصل می كنند كه سیم نول نامیده می شود. سیم دیگر فاز نام دارد و دست زدن به آن خطرناك است. برای جلوگیری از خطر معمولاً سیم فاز را به كلید وصل می كنند. با این روش به هنگام پیش آمدن خطر به سهولت می توان جریان برق راقطع كرد.

2 -  برای اتصال وسایل الكتریكی به برق باید از دو شاخه استفاده كرد.

3 - درموقع كاركردن باوسایل الكتریكی حتی الامكان زیر پای خود یك ورقه ی پلاستیكی یاتخته یامقوای ضخیم و خشك قرار دهید.

4 -  هرگز با دست مرطوب كلید ها، پریزها و سیم های برق را لمس نكنید.

5 -  هنگام تعویض لامپ ،كلید یا پریز، كلید اصلی انشعاب را از روی تخته كنتور قطع كنید.

6 - هنگام كوبیدن میخ به دیوار، توجه نمایید كه روی سیم های برق كوبیده نشود.

7 -  هنگام اتصال دو شاخه به پریز برق مواظب باشید انگشتان شما فلز دو شاخه را لمس نكند.

8 -  اگر كسی رابرق گرفت به او دست نزنید و به وسیله ابزارهای نارسانا یا چوب خشك سیم های حامل جریان برق را از او جدا كنید و در صورت امكان قبل از هر كاری فوراً جریان برق را قطع كنید.

9 -  به هنگام كار با وسایل الكتریكی، حواس خود را بر روی كار متمركز كنید.

10 - برای ترمیم سیم روكش دار یاكابل زخمی، هرگز از نوار چسب عایق استفاده نكنید و سیم را تعویض كنید.

11 -  به میزان ولتاژ قابل تحمل توسط عایق بندی كه بر حسب ولت روی دسته ی عایق ابزار برقی نوشته شده توجه كنید.

12 - درموقع قطع سر سیم های مفتولی مسی دقت كنید دست خود راطوری نگه دارید كه سرسیم قطع شده به طرف صورت شما یا هنرجویان دیگر پرتاب نشود.

13 -  سعی كنید هنگام روپوش برداری از روی سیم های افشان حتی یك رشته از سیم های آن قطع نشود.

14 - پس از اتمام كار ابزار را به آرامی در جای خودش قرار دهی